آرشیو مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی 4-انسان در قرآن